home

Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa

25.04.2024

Obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa wynika z ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa z 9 maja 2023 r. (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001130) i zakłada dokonywanie obowiązkowych wpłat na Fundusz przez wybrane podmioty nabywające produkty rolne dla potrzeb prowadzonej działalności, począwszy od 2024 r

 • Czy obowiązek mnie dotyczy?

Obowiązek dotyczy podatników VAT, którzy w ramach prowadzonej działalności nabywają produkty rolne w celu ich przechowywania, obróbki bądź przetwórstwa lub też dalszej odsprzedaży bezpośrednio od producentów rolnych. Podmiotami obowiązanymi są tzw. „podmioty skupujące”. Obowiązek nie dotyczy zatem zakupów dokonanych od dystrybutorów lub pośredników, którzy sami występują w roli podmiotu skupującego.

 • Od jakich produktów należy dokonywać opłaty?

Produkty rolne, od których należy naliczyć wpłatę na Fundusz, to m.in.:

– zboża,
– owoce i warzywa,
– produkty pochodzenia zwierzęcego,
– zwierzęta żywe.

Pełna lista produktów rolnych została wymieniona w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Załączniki do Traktatu o funkcjonowaniu unii Europejskiej (europa.eu)).

 • Jak obliczyć wpłatę?

Wpłaty na Fundusz stanowią 0,125% wartości netto produktów rolnych, ustalonej na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR dokumentujących zakupy od producentów rolnych w danym kwartale. Wpłata nie jest naliczana od produktów nabytych od pośredników, dystrybutorów itp.

 • Raportowanie i terminy

Wpłaty należne za dany kwartał należy wykazać w kwartalnej deklaracji składanej do dyrektora oddziału terenowego KOWR w terminie do 26. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału (za pierwszy kwartał 2024 roku będzie to więc termin do 26 kwietnia). Deklarację można składać przez ePuap.

Termin samej wpłaty przypada nieco później, tj. ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału (za pierwszy kwartał 2024 roku będzie to 30 kwietnia). Wpłat dokonuje się na rachunek wskazany w deklaracji.

Wzór deklaracji i wykaz Oddziałów Terenowych KOWR znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/kowr/podmioty-zobowiazane-do-wplat

 • Co należy zrobić?

Jeśli są Państwo podmiotem objętym obowiązkiem powinni Państwo zatem wykonać następujące kroki:

 1. obliczyć obowiązkową wpłatę, za okresy kwartalne, począwszy od pierwszego kwartału 2024 r.,
 2. złożyć deklarację kwartalną do dyrektora oddziału terenowego KOWR, właściwego ze względu na swoją siedzibę za 1 kwartał roku 2024 do piątku 26 kwietnia br., i następnie kontynuować składanie deklaracji kwartalnych,
 3. dokonać wpłaty na rachunek bankowy KOWR wskazany w deklaracji. Termin wpłaty za 1 kwartał 2024 r. przypada 30 kwietnia br.
 • Co w przypadku opóźnienia?

W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie, Dyrektor Generalny KOWR może nałożyć administracyjną karę pieniężną w wysokości 60 zł za każdy dzień opóźnienia (do maksymalnej kwoty 10 000 zł).

Natomiast niewpłacenie wpłaty w terminie traktowane jest jak zaległość podatkowa i podlega odsetkom za zwłokę.

 • Inne informacje

Jeżeli wysokość wpłaty za dany kwartał nie przekracza 320 zł ( dwudziestokrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji) należność zalicza się na poczet wpłat za kwartał, w którym wysokość należnej kwoty przekroczy ten limit. W przypadku, gdy w danym kwartale wpłata wyniesie zero, podmiot nie jest zobowiązany do składania deklaracji.


WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy wyróżnieni w XVIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego organizowanym przez Rzeczpospolita!

05.04.2024

📢 Miło nam poinformować, że kancelaria WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy została wyróżniona w XVIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego organizowanym przez Rzeczpospolita. Jesteśmy niezwykle dumni z:

🏆 4. miejsca wśród firm doradztwa podatkowego w województwie dolnośląskim w kategorii liczba doradców podatkowych, a co dla nas jeszcze bardziej mobilizujące – w kategorii przychodów za 2023 r. jesteśmy liderem w naszym województwie!

🏆 3. miejsca w Polsce (jest podium!!! 😊) w kategorii wzrostu przychodów rok do roku,

🏆 15. miejsca w Polsce wśród firm doradztwa podatkowego obsługujących największą liczbę spółek giełdowych,

🏆 Grzegorza Proksy, który został wyróżniony jako rekomendowany doradztwa w kategorii doradztwo transakcyjne.

Osiągnięcie takich wyników nie byłyby możliwe, gdyby nie wspaniały zespół WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy – Drodzy, serdecznie dziękujemy za Waszą codzienną pracę i utrzymującą się na wysokim poziomie motywację do rozwoju firmy oraz Waszych kompetencji!

Ukłony kierujemy także w kierunku naszych Klientów – dziękujemy, że obdarzają nas Państwo zaufaniem i mamy zaszczyt towarzyszyć Państwu zarówno przy realizacji strategicznych projektów, jak i podczas codziennych wyzwań, przed którymi stajecie . Zaufanie naszych Klientów to dla nas wyróżnienie ważniejsze niż wszystkie rankingi razem wzięte 😊

Wyróżnienia w rankingu motywują nas do dalszego działania i rozwoju firmy – trzymajcie za nas kciuki, bo mamy ambitne plany na 2024 😉.

#ranking #RankingDoradcówPodatkowych #Doradztwotransakcyjne #restrukturyzacje #CIT #doradcapodatkowy


Grzegorz Proksa – rekomendowanym doradcą w kategorii doradztwa transakcyjnego!

05.04.2024

❗ Jesteśmy niezmiernie dumni, że Grzegorz Proksa, Partner WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy, został dziś po raz kolejny wyróżniony jako rekomendowany doradca w kategorii doradztwa transakcyjnego w XVIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego organizowanym przez Rzeczpospolita.

W tegorocznej edycji rankingu Grzegorz został doceniony w szczególności za:
✅ doradztwo w zakresie reorganizacji grupy kapitałowej, notowanej na GPW w Warszawie, obejmujące opracowanie koncepcji konsolidacji grupy (połączeń lub likwidacji wybranych spółek) w celu poprawy efektywności grupy,
✅ doradztwo w zakresie likwidacji polskiej spółki zależnej, należącej do niemieckiej grupy kapitałowej, która ogłosiła upadłość w wyniku spadku koniunktury po pandemii COVID-19,
✅ uzyskanie dla Klienta przełomowego wyroku NSA z dnia 22 listopada 2023 r. sygn. III FSK 3831/21, dotyczącego możliwości zastosowania niższej stawki podatku od nieruchomości dla komercyjnego wynajmu nieruchomości mieszkaniowych.

Dziękujemy Kapitule konkursu za wyróżnienie!

#ranking #RankingDoradcówPodatkowych #Doradztwotransakcyjne #restrukturyzacje #CIT #doradcapodatkowy


Spotkanie Klubu Lawyers-in w Poznaniu

06.11.2023

🔔 Już 16 listopada zapraszamy na drugie spotkanie Klubu Lawyers-In, podczas którego poruszymy trzy kluczowe tematy:
▶ świadczenie gwarancyjne i kara umowna,
▶ nowe ryzyka transakcyjne w świetle projektowanych regulacji o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
▶ polityka na wypadek „dawn raid.”

Naszym celem, wspólnie z British Polish Chamber of Commerce (BPCC), jest stworzenie przyjaznych warunków dla wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w wąskim gronie prawników wewnętrznych z różnych branż. Spotkania Klubu to nie tylko wymiana merytorycznej wiedzy i najlepszych praktyk, ale także możliwość poznania przedstawicieli działów prawnych z wielkopolskich firm.

❗ Szczegóły organizacyjne oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo tutaj. Prosimy pamiętać o rejestracji na wydarzenie, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona!


Ujmowanie wydatków na środki trwałe jako koszty kwalifikowane nowej inwestycji – obowiązek wpisania do ewidencji ŚT i WNiP

02.11.2023

W interpretacjach wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („Dyrektor KIS”) dominuje negatywna dla przedsiębiorców praktyka interpretacyjna dotycząca zasad ujmowania jako koszty kwalifikowane wydatków ponoszonych na nabycie środków trwałych w związku z realizacją nowej inwestycji.

Istota problemu

Przedsiębiorcy, prowadzący inwestycję w ramach decyzji o wsparciu, są zobowiązani do poniesienia określonej minimalnej kwoty wydatków na tę inwestycję, które będą stanowiły koszty kwalifikowane wymienione w § 8 Rozporządzenia pomocowego1. Jednym z takich kosztów kwalifikowanych są wydatki na nabycie środków trwałych.

Dotychczas, zgodnie z ugruntowanym już stanowiskiem, dla uznania wydatku za koszt kwalifikowany należało wykazać, że został on faktycznie poniesiony, tzn. został zapłacony. Jednakże od pewnego czasu obserwujemy, że Dyrektor KIS w wydawanych interpretacjach wskazuje na dodatkowy warunek dla uznania wydatku na środek trwały za koszt kwalifikowany nowej inwestycji. Zdaniem Dyrektora KIS dla uznania wydatku nie wystarczy sama zapłata – konieczne jest także wpisanie danego środka trwałego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych („Ewidencja”).

Zdaniem organu taki wniosek płynie wprost z treści przepisów § 8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia z 2018 r. / § 8 ust. 1 pkt 1 lit. b Rozporządzenia z 2022 r., z których wynika, że „do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem z tytułu kosztów nowej inwestycji zalicza się koszty, będące ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, kompletnych i zdatnych do użytku w dniu przyjęcia do używania, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zdaniem Dyrektora KIS przepis ten należy odczytywać właśnie w ten sposób, że prawo uznania wydatku za koszt kwalifikowany następuje dopiero po wpisaniu środka trwałego do ewidencji. Stanowisko zostało przykładowo wyrażone w interpretacji indywidualnej z dnia 21 grudnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.713.2022.1.IZ2.

Stanowisko sądów administracyjnych

Z powyższym stanowiskiem Dyrektora KIS nie zgadzają się wojewódzkie sądy administracyjne („WSA”).

WSA w wyrokach wskazują, że moment wprowadzenia środków trwałych do Ewidencji nie wpływa na ustalenie momentu poniesienia wydatków kwalifikowanych. Zdaniem sądów czym innym jest ogólny obowiązek wpisu środka trwałego do Ewidencji, a czym innym sam moment rozpoznania związanych z danym środkiem trwałym wydatków – ten określany jest wyłącznie poprzez faktyczne poniesienie wydatku. Przykładem takiego stanowiska jest wyrok WSA w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2022 r., sygn. I SA/Bk 471/223.

Wskazujemy, że choć znane nam orzecznictwo WSA w tej sprawie jest jednolite, to wyroki nie są prawomocne i sprawa zostanie dopiero rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Skutki zastosowania podejścia Dyrektora KI

Zastosowanie podejścia Dyrektora KIS w praktyce oznacza, że dla możliwości uznania wydatku na środki trwałe za koszt kwalifikowany nowej inwestycji należy badać czy dany wydatek został zapłacony oraz czy środek trwały został wpisany do Ewidencji. Dopiero od momentu wpisu do Ewidencji przedsiębiorca może zaliczyć go jako koszt kwalifikowany, mający wpływ na ustalenie dostępnej kwoty podatku do zwolnienia (kwoty pomocy publicznej).

Przyjęcie stanowiska prezentowanego przez Dyrektora KIS za uprawnione może oznaczać:

 • zarzut nieprawidłowego wykazania kosztów kwalifikowanych – ryzyko braku prawa do ujęcia wydatku jako koszt kwalifikowany, jeżeli został wpisany do Ewidencji po dacie zakończenia inwestycji, a także – w najgorszym scenariuszu – ryzyko poniesienia zbyt niskich kosztów kwalifikowanych w okresie realizacji inwestycji (brak spełnienia kryterium ilościowego);
 • zarzut przedwczesnego momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego – ryzyko zbyt wczesnego ujęcia kosztu kwalifikowanego i – w przypadku decyzji wydanych przed 1 stycznia 2023 r. – ryzyko zbyt wczesnego rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego;
 • zarzut nieprawidłowego momentu ujęcia kosztów kwalifikowanych na potrzeby dyskontowania – ryzyko zbyt wczesnego ujęcia kosztu kwalifikowanego do celów dyskontowania, mogące skutkować rozpoznaniem zbyt wysokiego podatku do zwolnienia w danym okresie rozliczeniowym.

Nasze stanowisko

Naszym zdaniem stanowisko organów podatkowych nie jest prawidłowe i nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa. Podobnie jak sądy uważamy, że dla określenia momentu uznania wydatku za koszt kwalifikowany wystarczy faktyczne poniesienie takiego wydatku, zaś ujęcie środka trwałego w Ewidencji może natomiast nastąpić w momencie późniejszym.

Działania zaradcze

Mając na uwadze utrwalające się stanowisko Dyrektora KIS, uważamy, że istnieje ryzyko kwestionowania powyższego podejścia przez organy podatkowe w razie ewentualnej kontroli wydatków ponoszonych w związku z nową inwestycją i zalecamy podjęcie odpowiednich kroków zaradczych w tym zakresie.

W szczególności zalecamy przeprowadzenie analizy poniesionych dotychczas wydatków na środki trwałe, które zostały uznane za koszty kwalifikowane i weryfikację momentu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do Ewidencji.  Ponadto, wskazane byłoby dokonanie analizy i oceny ryzyka wystąpienia potencjalnych skutków dla dokonanych rozliczeń podatku dochodowego w związku z momentem ujęcia tych środków trwałych w Ewidencji.

W celu uzasadnienia przyjętego podejścia, przedsiębiorcy mogą również zgromadzić dokumenty uzasadniające zastosowane podejście (np. opinie prawne lub podatkowe, orzeczenia sądowe, komentarze doktryny), które mogą być okazane w sytuacji przyszłych czynności kontrolnych ze strony organów podatkowych (tzw. defence file). Taki dokument pozwoli na przygotowanie argumentacji przemawiającej za wybranym podejściem co do momentu ujmowania wydatków na środki trwałe jako koszty kwalifikowane.

W przypadku, gdyby potrzebowali Państwo wsparcia w przygotowaniu takiej dokumentacji oraz przeprowadzeniu stosowanych analiz w zakresie poniesionych dotychczas wydatków w celu realizacji nowej inwestycji, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami : Tomaszem Wołczkiem oraz Marceliną Znamirowską.

__________________________

1 Rozporządzenie pomocowe to: (i) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. 2022 poz. 2861) – dla decyzji o wsparciu wydanych po 1 stycznia 2023 r. lub (ii) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. 2018 poz. 1713 z późn. zm.) – dla decyzji o wsparciu wydanych przed 1 stycznia 2023 r.

2 Podobne stanowiska organów podatkowych można wskazać przykładowo w:

 1. Interpretacji indywidualnej z dnia 15 czerwca 2023 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.255.2023.1.PC (https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/548606).
 2. Interpretacji indywidualnej z dnia 24 stycznia 2023 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.5.2023.1.KW (https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/528082).
 3. Interpretacji indywidualnej z dnia 27 września 2021 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.372.2021.1.JKU (https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/449007).
 4. Interpretacji indywidualnej z dnia 16 września 2021 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.376.2021.1.MBD (https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/449806).

3 Podobne stanowiska wojewódzkich sądów administracyjnych można wskazać przykładowo w:

 1. Wyroku WSA w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2023 r., sygn. I SA/Kr 81/23 (https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F9F5E4364E).
 2. Wyroku WSA w Kielcach z dnia 15 grudnia 2022 r., sygn. I SA/Ke 477/22 (https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3279A2E293).
 3. Wyroku WSA w Poznaniu z dnia 6 maja 2022 r., sygn. I SA/Po 783/21 (https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C4C974BD83).
 4. Wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2021 r., sygn. I SA/Bd 740/21 (https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/225265CED7).

Klaudia Kalczyńska dołączyła do zespołu WPW

30.10.2023

Do działu doradztwa podatkowego dołączyła menedżerka – adwokat Klaudia Kalczyńska. Klaudia jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym, które zdobywała w jednej z największych polskich kancelarii – Domański Zakrzewski Palinka. Współpracowała przede wszystkim z klientami z branży farmaceutycznej, spożywczej oraz IT, którym doradzała w zakresie bieżącej działalności, a także przy projektach restrukturyzacyjnych. Jej wiodącą specjalizacją są podatki dochodowe, a jej główne zainteresowania zawodowe skupiają się wokół aspektów podatkowych w działalności promocyjnej i marketingowej przedsiębiorców.

____

Więcej informacji o doświadczeniu Klaudii znajdą Państwo w zakładce zespół.


Inauguracyjne spotkanie Klubu Lawyers-in we Wrocławiu

04.10.2023

🔔 W zeszłym tygodniu odbyło się inauguracyjne spotkanie Klubu Lawyers-in we Wrocławiu. Kancelaria WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy, która we współpracy z British Polish Chamber of Commerce (BPCC) koordynuje działanie Klubu, miała przyjemność gościć liderów działów prawnych oraz prawników wewnętrznych z dolnośląskich firm.

✅ Celem klubu jest stworzenie przestrzeni, w której prawnicy wewnętrzni mogą wymieniać się spostrzeżeniami i wyzwaniami, z jakimi mierzą się w ramach codziennej aktywności zawodowej, a także w ramach networkingu nawiązać nowe znajomości biznesowe.

❔ O czym rozmawialiśmy podczas spotkania? Poruszyliśmy m.in. zagadnienia z praktyki wdrożenia systemu ochrony sygnalistów i wyzwań w pracy zdalnej oraz podejścia do przeciwdziałania zatorom płatniczym.

Dziękujemy za spływające pozytywne feedbacki; cieszymy się, że spotkania Klubu Lawyers-in stają się przyjazną przestrzenią do wymiany wiedzy i dyskusji o aktualnej praktyce.

📅 Już 13 października zapraszamy na kolejne spotkanie w Poznaniu (wymagana rejestracja). Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.


Zapraszamy na webinarium ,,Nie tylko KSeF – 5 kwestii istotnych w obszarze podatku VAT”

29.09.2023

📅 11 października o 🕙 godz. 10 zapraszamy Państwa na webinarium „Nie tylko KSeF – 5 kwestii istotnych w obszarze podatku VAT”.

Nasi eksperci – Dominik Wysocki oraz Adam Zadka omówią następującą tematykę:

– stałe miejsce prowadzenia działalności (FE),
– grupy VAT – zmarnowany potencjał?
– korekta cen transferowych – dokumentacja na gruncie VAT,
– struktury toolingowe – możliwe podejścia,
– dokumentacja eksportów – koniec rewolucji?

Szczegółową agendę, regulamin wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo tutaj.


Kontrole i postępowania podatkowe w obszarze cen transferowych

25.09.2023

Wrzesień miesiącem cen transferowych w WPW!  Zapraszamy do lektury naszego nowego materiału przygotowanego przez Natalię Kaczorowską i Agatę Kamyk.

WPW_Kontrole i postępowania podatkowe w obszarze cen transferowych

Strona