Polityka prywatności – wydarzenia

INFORMACJE OGÓLNE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Szanując Państwa prawo do prywatności i ochrony danych osobowych, które nam Państwo udostępniają, informujemy, że pozyskane przez nas dane przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo. Niniejsza Polityka jest wyrazem zasad istotnych dla spółek tworzących grupę WPW Wołczek Proksa & Wspólnicy („WPW”), które biorąc pod uwagę kontekst w jakim działają, zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Polityka dotyczy następujących spółek z grupy WPW oraz ma zastosowanie do każdej z nich:

• WPW Doradztwo podatkowe sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Włodkowica 4 (50-072), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000651702, REGON: 366079995, NIP: 8943091405; kontakt: e-mail: biuro@wpw-doradztwo.pl, telefon: +48 71 307 47 40;
• WPW Doradztwo prawne Grzegorz Proksa sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Włodkowica 4 (50-072), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000658441, REGON: 366353120, NIP: 8971833741; kontakt: e-mail: biuro@wpw-doradztwo.pl, telefon: +48 71 307 47 40.

Spółki z grupy WPW prowadzą wspólnie, w szczególności organizację wydarzeń merytorycznych np. szkoleń, webinariów czy śniadań biznesowych.

Ponadto spółki z grupy WPW wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych z powyższego obszaru i są w tym zakresie współadministratorami Państwa danych.

W zależności od tego, z którą spółką z grupy WPW Państwo się kontaktują, zawierają umowę lub prowadzą relacje biznesowe, co o zasady każda ze spółek WPW jest odrębnym administratorem Państwa danych osobowych, a więc każda z nich jest podmiotem decydującym w jaki sposób Państwa dane osobowe będą wykorzystane. Ze spółkami z grupy WPW, jako z administratorem Państwa danych można się skontaktować pod numerem telefonu oraz pod adresem e-mail wskazanym powyżej.

JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOYWCH

Dane osobowe zbierane przez WPW są przetwarzane oraz zbierane zgodnie z:

• rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
• ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
• przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które nakłada na WPW obowiązek zebrania Państwa danych osobowych.

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WPW?
Spółki z grupy WPW mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w wielu sytuacjach. WPW przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

• umożliwienia udziału w wydarzeniu merytorycznym (np. szkoleniu, webinarium);
• prowadzenie wobec Państwa marketingu bezpośredniego;
• udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane do WPW zapytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu z Państwem w tym zakresie;
• archiwizacji dokumentów;
• dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
• tworzenia analiz i statystyk;
• zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez WPW obowiązków wynikających z przepisów prawa).

DLACZEGO WPW MOŻE PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Spółki WPW mogą przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest w szczególności:

• organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń merytorycznych;
• prowadzenie marketingu bezpośredniego;
• udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane do WPW zapytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu z Państwem w tym zakresie;
• archiwizacji dokumentów;
• dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami;
• przechowywanie dokumentów dla celów archiwalnych;
• tworzenie analiz i statystyk;
• zapewnienie rozliczalności.

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA WPW?

WPW zbiera lub może zbierać następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w serwisie lub bezpośredniego kontaktu ze strony użytkownika (mailowego, telefonicznego):

• dane identyfikacyjne (m.in. imię, nazwisko),
• dane kontaktowe (m.in. numer telefonu, adres e-mail),
• dane dotyczące zatrudnienia (m.in. nazwa firmy, stanowisko),
• inne dane przekazane przez Państwa w trakcie kontaktu z WPW.

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAĆ WPW SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest wymogiem udziału w wydarzeniu merytorycznym. W przypadku niepodania przez Państwa wymaganych danych osobowych, Państwa udział w wydarzeniu może stać się niemożliwy.

Podanie przez Państwa pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

JAKICH STANDARDÓW PRZESTRZEGA WPW PRZETWARZAJĄC PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

WPW przetwarzając Państwa dane osobowe dokłada szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów, jako osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że:

• przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
• zbiera dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
• dane osobowe są adekwatne, stosowane oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
• dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualnione (WPW podejmuje działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane);
• przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej Państwa identyfikację, jako osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów w których są przetwarzane.

Ponadto WPW przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

W JAKICH SYTUACJACH MOGĄ SIĘ PAŃSTWO SPRZECIWIĆ WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Państwa szczególną sytuacją;
• Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO UPRAWNIENIA WOBEC WPW W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez WPW Państwa danych osobowych mogą Państwo żądać od WPW:

• dostępu do danych (w tym np. otrzymania informacji, które dane są przetwarzane);
• sprostowania i ograniczenia danych: w przypadku, w którym dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• usunięcia danych: w przypadku, w którym dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane przez WPW; gdy cofną Państwo zgodę na przetwarzania danych; gdy zgłoszą Państwo uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
• ograniczenia przetwarzania danych: w przypadku, w którym dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający WPW sprawdzić prawidłowość Państwa danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; gdy Państwa dane nie są już potrzebne WPW, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• przeniesienia danych osobowych: w przypadku, w którym dane przetwarzane są na podstawie umowy zawartej z Państwem lub na podstawie zgody przez Państwa wyrażonej, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez WPW do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli chcą państwo skorzystać ze swoich praw, a także zgłosić wnioski lub skierować zapytania, czy skargi dot. przetwarzania danych osobowych przez WPW, proszę przesłać wiadomość na adres e-mail: biuro@wpw-doradztwo.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny WPW: ul. Włodkowica 4, 50-072 Wrocław, który jest właściwy dla każdej spółki z grupy WPW. W treści należy w sposób wyraźny wskazać: dane osoby lub osób, których dotyczy wniosek lub zgłoszenie, zdarzenie, które jest powodem zgłoszenia, przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań, wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

WPW rozpatruje zgłoszone żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – WPW nie będzie mogło rozpatrzyć Państwa żądania we wskazanym terminie, to poinformuje Państwa o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże nowy termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.
fdsdsds
KOMU WPW MOŻE UDOSTĘPNIĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

WPW może udostępnić Państwa dane osobowe, w szczególności:

• podmiotom wspierającym WPW w organizacji wydarzeń merytorycznych, np. podmiotom świadczącym usługi IT;
• spółkom z grupy WPW, przy realizacji obowiązków raportowych;
• właściwym organom publicznym uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

JAK DŁUGO WPW PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe związane z udziałem w szkoleniu będą przechowywane przez okres organizacji szkolenia i przeprowadzenia tego szkolenia.

Ponadto, Państwa dane osobowe przetwarzane na cele:

• przedstawienia ofert i prowadzenia działań marketingowych, w szczególności informowania o merytorycznych wydarzeniach, których WPW jest organizatorem lub partnerem, przechowywane będą przez okres nie dłuższy nić osiemnaście miesięcy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na komunikację w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej;
• rozliczalności z wykonania obowiązków ustawowych, dane osobowe przechowywane będą co do zasady bezterminowo.

Ponadto w przypadku powstania po stronie WPW uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony roszczeń, dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń (który wynosi 3 lata w przypadku działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku.

CZY PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH?

WPW informuje, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby Państwa dane osobowe miałyby być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a WPW będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.

CZY NA PODSTAWIE PAŃSTWA DANYCH BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE?

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Państwa danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie, rozumiane jako zautomatyzowane przetwarzanie Państwa danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników Państwa dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Państwa pracy, Państwa sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

ODPOWIENIE ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW OBOWIĄZUJACEGO PRAWA

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.