Regulamin nieodpłatnych szkoleń WPW

Regulamin webinarium:

1. Organizatorem webinarium jest firma WPW Doradztwo podatkowe sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 50-072, ul. Włodkowica 4.
2. Udział w webinarium jest bezpłatny.
3. Webinarium odbywa się w formule online za pośrednictwem programu Click Meeting. Korzystanie z niego nie wiąże się z dodatkowymi opłatami dla uczestników. Organizator nie odpowiada za jakość połączenia internetowego po stronie uczestników szkolenia oraz za ewentualne obniżenie jakości odbioru szkolenia spowodowane zbyt słabym połączeniem internetowym.
4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego stanowi wyłącznie deklarację wzięcia udziału w szkoleniu. Jedynie otrzymanie potwierdzenia udziału w webinarium wraz z linkiem stanowi potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, w szczególności w sytuacji, gdy podmiot prowadzi konkurencyjny w stosunku do Organizatora charakter działalności.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania webinarium z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy z przyczyn losowych trenerzy nie będą mogli przeprowadzić webinarium, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu webinarium, o czym uczestnicy zostaną bezzwłocznie poinformowani.
7. Materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom przez Organizatora są chronione prawem autorskim, zabronione jest ich kopiowanie i  upowszechnianie w celach komercyjnych. Zabroniona jest jakakolwiek forma rejestracji (nagrywania) szkolenia bez zgody Organizatora.
8. Szkolenie nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Uczestnicy nie powinni opierać swoich decyzji na treściach zawartych w prezentacji bez wcześniejszego uzyskania profesjonalnej porady radcy prawnego lub doradcy podatkowego. WPW Doradztwo podatkowe sp. z o.o., wspólnicy, współpracownicy, pracownicy, ani przedstawiciele spółki nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, wydatki, czy utracone korzyści, powstałe pośrednio lub bezpośrednio wskutek działania, decyzji lub też zaniechania działania, podjętego na podstawie naszych prezentacji i wystąpień im towarzyszących bez zasięgnięcia opinii profesjonalnego doradcy.