Regulamin spotkania

 1. Organizatorem spotkania jest firma WPW Doradztwo prawne Grzegorz Proksa sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, 50-072, ul. Włodkowica 4.
  2. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
  3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego stanowi wyłącznie deklarację wzięcia udziału w spotkaniu. Jedynie otrzymanie potwierdzenia udziału w spotkaniu stanowi potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, w szczególności w sytuacji, gdy podmiot prowadzi konkurencyjny w stosunku do Organizatora charakter działalności.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy z przyczyn losowych trenerzy nie będą mogli przeprowadzić spotkania, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu spotkania, o czym uczestnicy zostaną bezzwłocznie poinformowani.
  6. Materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom przez Organizatora są chronione prawem autorskim, zabronione jest ich kopiowanie i  upowszechnianie w celach komercyjnych. Zabroniona jest jakakolwiek forma rejestracji (nagrywania) spotkań bez zgody Organizatora.
  7. Spotkanie nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Uczestnicy nie powinni opierać swoich decyzji na treściach zawartych w prezentacji bez wcześniejszego uzyskania profesjonalnej porady radcy prawnego lub doradcy podatkowego. WPW Doradztwo prawne Grzegorz Proksa sp. k., wspólnicy, współpracownicy, pracownicy, ani przedstawiciele spółki nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, wydatki, czy utracone korzyści, powstałe pośrednio lub bezpośrednio wskutek działania, decyzji lub też zaniechania działania, podjętego na podstawie naszych prezentacji i wystąpień im towarzyszących bez zasięgnięcia opinii profesjonalnego doradcy.