Zamknięcie roku obrotowego 2020 – o czym należy pamiętać?

27.04.2021

Pierwsza połowa roku to dla większości firm okres sprawozdawczy. W wymaganych prawem terminach należy sporządzić sprawozdania, przygotować zgromadzenie wspólników, złożyć sprawozdania do KRS. Ze względu na pandemię i nowe inicjatywy ustawodawcze zasady dotyczące sprawozdawczości ulegają zmianom. W alercie przybliżymy Państwu najważniejsze obowiązki w tym zakresie i wskażemy zmiany, które mają wpływ na ich wypełnianie.

Jakie obowiązki wynikają z aktualnych regulacji?

 • Do obowiązków zarządu należy zapewnienie sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki. W przypadku zarządu wieloosobowego, sprawozdanie podpisują wszyscy jego członkowie.
 • Zarząd sporządza również sprawozdanie z działalności spółki według wymogów ustawy o rachunkowości, które podpisują wszyscy członkowie zarządu.
 • Roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu z działalności spółki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający (w spółce z o.o. – zgromadzenie wspólników), przy czym sprawozdania należy udostępnić wspólnikom najpóźniej 15 dni przed zgromadzeniem wspólników.
 • Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu z działalności spółki w formie elektronicznej składa się w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia do KRS. Obowiązuje forma elektroniczna wniosku.
 • Wniosek o złożenie sprawozdania musi również zostać podpisany elektronicznie – w przypadku zarządu wieloosobowego wystarczające będzie podpisanie zgłoszenia przez jednego członka zarządu, ujawnionego z numerem PESEL w KRS, prokurenta bądź radcę prawnego lub adwokata.
 • Do wniosku należy również dołączyć kopie uchwał o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i o podziale zysku lub pokryciu straty podpisane elektronicznie przez osobę dokonującą zgłoszenia.

Jakie zmiany wywołała pandemia?

Ministerstwo Finansów postanowiło przesunąć ostateczne terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2020 r. m.in. w jednostkach sektora prywatnego. Na podstawie rozporządzenia nowelizującego z 26 marca 2021 r. dokonano przesunięcia następujących terminów w tych jednostkach wynikających z ustawy o rachunkowości:

 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego – o 3 miesiące (w odniesieniu do sprawozdania sporządzanego na dzień 31 grudnia 2020 r. ostateczny termin jego sporządzenia to aktualnie 30 czerwca 2021 r.);
 • zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego – o 3 miesiące (w odniesieniu do sprawozdania sporządzanego na dzień 31 grudnia 2020 r. ostateczny termin jego zatwierdzenia to teraz 30 września 2021 r.);
 • powyższe terminy stosuje się również do sprawozdania z działalności spółki.

Ponadto przypominamy, że ze względu na znowelizowane przepisy Kodeksu spółek handlowych, zgromadzenia wspólników mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że taka możliwość jest wyłączona w umowie spółki. Spółka powinna posiadać regulamin zdalnych zgromadzeń i dysponować możliwościami technicznymi w celu przeprowadzenia dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, a także wykonywania prawa głosu. Możliwość odbycia zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stanowi istotne usprawnienie w szczególności dla międzynarodowych spółek z kapitałem zagranicznym.

Jakie zmiany czekają firmy?

Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w ustawie o rachunkowości, które będą dotyczyć sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie uproszczeń przy podpisywaniu sprawozdań finansowych, co będzie istotne w szczególności dla spółek kapitałowych z wieloosobowym, międzynarodowym zarządem.

Aktualne przepisy wymagają podpisania sprawozdań finansowych przez wszystkich członków zarządu, w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy.

Projektowane zmiany przewidują:

 • możliwość podpisywania elektronicznych sprawozdań finansowych wyłącznie przez jednego członka zarządu;
 • pozostali członkowie zarządu będą zobowiązani do złożenia oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie;
 • oświadczenie będzie mogło być sporządzone w postaci papierowej (podpisane własnoręcznie), dzięki czemu nie będzie obowiązku uzyskiwania kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub podpisów zaufanych przez wszystkich członków zarządu;
 • zasady te mają dotyczyć również podpisywania rocznych sprawozdań zarządów z działalności spółek.

Ponadto zmiany będą dotyczyć stosowania jednolitego formatu elektronicznego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności emitentów i jednostki niebędące emitentami sporządzające sprawozdania zgodnie z MSR (format XHTML). W efekcie polskie prawo zostanie dostosowane do unijnych wymogów w zakresie specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania.

Ze względu na to, że wprowadzane zmiany mają wejść w życie w terminie 7 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw, może dojść do sytuacji, w której sprawozdania za ten sam rok obrotowy mogą zostać złożone przez różne jednostki w różnej formie, w zależności od tego, czy sprawozdanie było przygotowane przez jednostkę przed czy też po wejściu w życie zmian w ustawie. Będziemy informować Państwo o postępach działań legislacyjnych.

Jak możemy pomóc?

Nasi eksperci chętnie wesprą Państwa we wszelkich sprawach związanych obowiązkami dotyczącymi corocznej sprawozdawczości spółki. Oferujemy w szczególności wsparcie w następujących obszarach:

 • przygotowanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki;
 • przygotowanie dokumentacji na zwyczajne zgromadzenie wspólników, w tym projektów uchwał korporacyjnych wymaganych do podjęcia na zgromadzeniu;
 • przygotowanie regulaminu zdalnych posiedzeń zgromadzeń wspólników;
 • uczestnictwo w zgromadzeniu i wsparcie w sprawach prawnych;
 • sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników;
 • złożenie sprawozdań i wszelkiej wymaganej w tym zakresie dokumentacji do KRS

Pozostałe aktualności

25.04.2024

Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa

Obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa wynika z ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa z 9 maja 2023 r.

05.04.2024

WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy wyróżnieni w XVIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego organizowanym przez Rzeczpospolita!

📢 Miło nam poinformować, że kancelaria WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy została wyróżniona w XVIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego

05.04.2024

Grzegorz Proksa – rekomendowanym doradcą w kategorii doradztwa transakcyjnego!

❗ Jesteśmy niezmiernie dumni, że Grzegorz Proksa, Partner WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy, został dziś po raz kolejny wyróżniony