Zamknięcie roku obrotowego 2020 – o czym należy pamiętać?

27.04.2021

Pierwsza połowa roku to dla większości firm okres sprawozdawczy. W wymaganych prawem terminach należy sporządzić sprawozdania, przygotować zgromadzenie wspólników, złożyć sprawozdania do KRS. Ze względu na pandemię i nowe inicjatywy ustawodawcze zasady dotyczące sprawozdawczości ulegają zmianom. W alercie przybliżymy Państwu najważniejsze obowiązki w tym zakresie i wskażemy zmiany, które mają wpływ na ich wypełnianie.

Jakie obowiązki wynikają z aktualnych regulacji?

 • Do obowiązków zarządu należy zapewnienie sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki. W przypadku zarządu wieloosobowego, sprawozdanie podpisują wszyscy jego członkowie.
 • Zarząd sporządza również sprawozdanie z działalności spółki według wymogów ustawy o rachunkowości, które podpisują wszyscy członkowie zarządu.
 • Roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu z działalności spółki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający (w spółce z o.o. – zgromadzenie wspólników), przy czym sprawozdania należy udostępnić wspólnikom najpóźniej 15 dni przed zgromadzeniem wspólników.
 • Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu z działalności spółki w formie elektronicznej składa się w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia do KRS. Obowiązuje forma elektroniczna wniosku.
 • Wniosek o złożenie sprawozdania musi również zostać podpisany elektronicznie – w przypadku zarządu wieloosobowego wystarczające będzie podpisanie zgłoszenia przez jednego członka zarządu, ujawnionego z numerem PESEL w KRS, prokurenta bądź radcę prawnego lub adwokata.
 • Do wniosku należy również dołączyć kopie uchwał o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i o podziale zysku lub pokryciu straty podpisane elektronicznie przez osobę dokonującą zgłoszenia.

Jakie zmiany wywołała pandemia?

Ministerstwo Finansów postanowiło przesunąć ostateczne terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2020 r. m.in. w jednostkach sektora prywatnego. Na podstawie rozporządzenia nowelizującego z 26 marca 2021 r. dokonano przesunięcia następujących terminów w tych jednostkach wynikających z ustawy o rachunkowości:

 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego – o 3 miesiące (w odniesieniu do sprawozdania sporządzanego na dzień 31 grudnia 2020 r. ostateczny termin jego sporządzenia to aktualnie 30 czerwca 2021 r.);
 • zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego – o 3 miesiące (w odniesieniu do sprawozdania sporządzanego na dzień 31 grudnia 2020 r. ostateczny termin jego zatwierdzenia to teraz 30 września 2021 r.);
 • powyższe terminy stosuje się również do sprawozdania z działalności spółki.

Ponadto przypominamy, że ze względu na znowelizowane przepisy Kodeksu spółek handlowych, zgromadzenia wspólników mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że taka możliwość jest wyłączona w umowie spółki. Spółka powinna posiadać regulamin zdalnych zgromadzeń i dysponować możliwościami technicznymi w celu przeprowadzenia dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, a także wykonywania prawa głosu. Możliwość odbycia zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stanowi istotne usprawnienie w szczególności dla międzynarodowych spółek z kapitałem zagranicznym.

Jakie zmiany czekają firmy?

Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w ustawie o rachunkowości, które będą dotyczyć sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie uproszczeń przy podpisywaniu sprawozdań finansowych, co będzie istotne w szczególności dla spółek kapitałowych z wieloosobowym, międzynarodowym zarządem.

Aktualne przepisy wymagają podpisania sprawozdań finansowych przez wszystkich członków zarządu, w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy.

Projektowane zmiany przewidują:

 • możliwość podpisywania elektronicznych sprawozdań finansowych wyłącznie przez jednego członka zarządu;
 • pozostali członkowie zarządu będą zobowiązani do złożenia oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie;
 • oświadczenie będzie mogło być sporządzone w postaci papierowej (podpisane własnoręcznie), dzięki czemu nie będzie obowiązku uzyskiwania kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub podpisów zaufanych przez wszystkich członków zarządu;
 • zasady te mają dotyczyć również podpisywania rocznych sprawozdań zarządów z działalności spółek.

Ponadto zmiany będą dotyczyć stosowania jednolitego formatu elektronicznego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności emitentów i jednostki niebędące emitentami sporządzające sprawozdania zgodnie z MSR (format XHTML). W efekcie polskie prawo zostanie dostosowane do unijnych wymogów w zakresie specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania.

Ze względu na to, że wprowadzane zmiany mają wejść w życie w terminie 7 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw, może dojść do sytuacji, w której sprawozdania za ten sam rok obrotowy mogą zostać złożone przez różne jednostki w różnej formie, w zależności od tego, czy sprawozdanie było przygotowane przez jednostkę przed czy też po wejściu w życie zmian w ustawie. Będziemy informować Państwo o postępach działań legislacyjnych.

Jak możemy pomóc?

Nasi eksperci chętnie wesprą Państwa we wszelkich sprawach związanych obowiązkami dotyczącymi corocznej sprawozdawczości spółki. Oferujemy w szczególności wsparcie w następujących obszarach:

 • przygotowanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki;
 • przygotowanie dokumentacji na zwyczajne zgromadzenie wspólników, w tym projektów uchwał korporacyjnych wymaganych do podjęcia na zgromadzeniu;
 • przygotowanie regulaminu zdalnych posiedzeń zgromadzeń wspólników;
 • uczestnictwo w zgromadzeniu i wsparcie w sprawach prawnych;
 • sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników;
 • złożenie sprawozdań i wszelkiej wymaganej w tym zakresie dokumentacji do KRS

Pozostałe aktualności

06.11.2023

Spotkanie Klubu Lawyers-in w Poznaniu

🔔 Już 16 listopada zapraszamy na drugie spotkanie Klubu Lawyers-In, podczas którego poruszymy trzy kluczowe tematy: ▶ świadczenie gwarancyjne

02.11.2023

Ujmowanie wydatków na środki trwałe jako koszty kwalifikowane nowej inwestycji – obowiązek wpisania do ewidencji ŚT i WNiP

W interpretacjach wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („Dyrektor KIS”) dominuje negatywna dla przedsiębiorców praktyka interpretacyjna dotycząca zasad ujmowania

30.10.2023

Klaudia Kalczyńska dołączyła do zespołu WPW

Do działu doradztwa podatkowego dołączyła menedżerka – adwokat Klaudia Kalczyńska. Klaudia jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu