POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI
(„Polityka”)

Szanując Państwa prawo do prywatności i ochrony Państwa danych osobowych, informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego i w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych. Niniejsza Polityka jest wyrazem zasad istotnych dla spółek tworzących grupę WPW Wołczek Proksa & Wspólnicy („WPW”), które biorąc pod uwagę kontekst w jakim działają, zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Używany w niniejszej Polityce skrót „RODO” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

INFORMACJE OGÓLNE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorami przekazanych przez Państwa danych osobowych są spółki z grupy WPW („Spółki z grupy WPW”), tj.:

a) WPW Doradztwo podatkowe sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Włodkowica 4, 50-072 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651702, REGON: 366079995, NIP: 8943091405; dane kontaktowe:
e-mail: biuro@wpw-doradztwo.pl,
telefon: +48 71 307 47 40;

b) WPW Doradztwo prawne Grzegorz Proksa sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Włodkowica 4, 50-072 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000658441, REGON: 366353120, NIP: 8971833741; dane kontaktowe:
 e-mail: biuro@wpw-doradztwo.pl,
 telefon: +48 71 307 47 40.

Spółki z grupy WPW prowadzą wspólnie:

a) procesy rekrutacyjne;

b) działania marketingowe, w tym wysyłkę newslettera i alertów prawnych lub podatkowych;

c) organizację wydarzeń merytorycznych, np. szkoleń, webinariów czy śniadań biznesowych.

Ponadto Spółki z grupy WPW wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych w powyższych obszarach i są w tym zakresie współadministratorami Państwa danych.

Spółka z grupy WPW, z którą Państwo się kontaktują, zawierają umowę lub prowadzą relacje biznesowe, jest administratorem Państwa danych osobowych.

Ze Spółką z grupy WPW będącą administratorem Państwa danych osobowych można się skontaktować pod numerem telefonu oraz pod adresem e-mail wskazanymi powyżej w lit. a) i b).

JAKI JEST CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WPW?

WPW przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) komunikacji elektronicznej – w celu komunikacji z Państwem, w tym w celu identyfikacji nadawcy wiadomości, dzięki temu możemy odpowiedzieć na przesyłane wiadomości i pomóc Państwu w rozwiązaniu przedstawionych spraw oraz przesyłać Państwu informacje dotyczące własnych usług WPW;

b) uczestnictwa w szkoleniach i webinariach organizowanych przez WPW – w tym zakresie WPW przetwarza dane osobowe oznaczone w formularzu zapisu na wydarzenie organizowane przez WPW, jako niezbędne w celu umożliwienia Państwa udziału w tym wydarzeniu;

c) związanych z procesem rekrutacyjnym – w tym zakresie WPW przetwarza dane osobowe z dokumentów rekrutacyjnych przesłanych przez Państwa za pośrednictwem wiadomości e-mail w celu przeprowadzenia bieżącej rekrutacji oraz – po wyrażeniu stosownej zgody, która może być odwołana w dowolnym czasie – w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez WPW;

d) obrony i dochodzenia roszczeń;

e) udostępniania danych uprawnionym organom.

WPW przetwarza wyżej wskazane dane osobowe na podstawie:

a) dane wskazane w lit. a) powyżej – realizacji prawnie uzasadnionego interesu WPW w postaci komunikacji oraz marketingu własnych usług WPW (art. 6. ust. 1 lit. f RODO), w przypadku danych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a w przypadku działań komunikacyjnych zmierzających do zawarcia umowy na Państwa żądanie albo wykonywania już zawartej z Państwem umowy, podstawą przetwarzania niezbędnych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) dane wskazane w lit. b) powyżej – dane w formularzu zapisu na wydarzenie organizowane przez WPW będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako dane niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Pozostałe dane mogą Państwo podać dobrowolnie, a podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c) dane wskazane w lit. c) powyżej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, tj. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a w przypadku umowy o pracę w zakresie określonym w art. 221 kodeksu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewaluacji procesu rekrutacji oraz na podstawie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w pozostałym zakresie;

d) dane wskazane w lit. d) i e) powyżej – na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO.

Państwa dane mogą być też przetwarzane w celu obsługi zapytań i żądań wynikających z RODO, w niezbędnym zakresie, o ile zgłosili Państwo takie żądania czy zapytania (na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c w zw. z art. 5 ust. 2 RODO). Dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów.

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA WPW?

WPW zbiera lub może zbierać następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej WPW lub bezpośredniego kontaktu ze strony użytkownika (mailowego, telefonicznego):

a) dane identyfikacyjne (m.in. imię, nazwisko),

b) dane kontaktowe (m.in. numer telefonu, adres e-mail),

c) dane dotyczące zatrudnienia (m.in. nazwa firmy, stanowisko),

d) inne dane przekazane przez Państwa w trakcie kontaktu z WPW.

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAĆ WPW SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest z zasady dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji, w tym kontaktu zwrotnego dotyczącego prowadzonych przez WPW rekrutacji.

Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych może wynikać z przepisów prawa, np. w zakresie danych potrzebnych do rozliczenia podatku. W przypadku niepodania przez Państwa niezbędnych danych osobowych, podjęcie z Państwem współpracy może okazać się niemożliwe.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO UPRAWNIENIA WOBEC WPW W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z przetwarzaniem przez WPW Państwa danych osobowych mogą Państwo żądać od WPW:

a) dostępu do danych (w tym np. otrzymania informacji, które dane są przetwarzane);

b) sprostowania i ograniczenia danych w przypadku, w którym dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) usunięcia danych w przypadku, gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane przez WPW,
 cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych,
 zgłoszą Państwo uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

d) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, gdy:
 dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający WPW sprawdzić prawidłowość Państwa danych,
 dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte,
 Państwa dane nie są już potrzebne WPW, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń,
 wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) przeniesienia danych osobowych w przypadku, w którym dane przetwarzane są na podstawie umowy zawartej z Państwem lub na podstawie zgody przez Państwa wyrażonej, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto mają Państwo prawo wnieść:

a) sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Państwa szczególną sytuacją, w tym w sytuacji, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego;

b) skargę w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez WPW do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli chcą państwo skorzystać ze swoich praw, a także zgłosić wnioski lub skierować zapytania, czy skargi dot. przetwarzania danych osobowych przez WPW, wiadomości w tych sprawach prosimy kierować na adres e-mail: biuro@wpw-doradztwo.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Spółek z grupy WPW: ul. Włodkowica 4, 50-072 Wrocław, właściwy dla każdej ze Spółek z grupy WPW.
fdsdsds
KOMU WPW MOŻE UDOSTĘPNIĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

WPW może udostępnić Państwa dane osobowe:

a) właściwym organom państwowym na potrzeby dokonania stosownych rozliczeń lub spełnienia innych obowiązków prawnych, a także w innych przypadkach, w których WPW jest do tego zobowiązana na podstawie przepisów prawa, w zakresie bezpośrednio wynikającym z tych przepisów;

b) podmiotom wspierającym działalność WPW, np. pracownikom działu wsparcia IT, księgowym, pracownikom ochrony, kierowcom;

c) dostawcom usług informatycznych oraz innym podmiotom świadczącym na rzecz WPW usługi niezbędne do przeprowadzenia szkolenia;

d) podmiotom powiązanym z WPW w ramach grupy WPW, przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych.

JAK DŁUGO WPW PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe związane z wykonaniem umowy zawartej z WPW będą przechowywane przez okres obowiązywania tej umowy, natomiast po jej zakończeniu:

a) dane przetwarzane dla celów rozliczeń podatkowych i księgowych przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe związane z umową;

b) w przypadku powstania po stronie WPW uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony roszczeń, dane będą przechowywane do przedawnienia roszczeń (który wynosi 3 lata w przypadku działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) lub, w razie wystąpienia takiego przypadku, przez okres trwania postępowania sądowego i postępowania egzekucyjnego, i do 6 miesięcy od dnia ich prawomocnego zakończenia;

c) w zakresie, w jakim przedmiotem umowy będą usługi WPW, które mogą rodzić potrzebę obrony roszczeń WPW, dane będą przechowywane przez okres 3 lat i 2 miesięcy od dnia przekazania Państwu przedmiotu umowy – w przypadku, gdy umowa, której przedmiotem są usługi WPW, została zawarta z przedsiębiorcą oraz przez okres 6 lat i 2 miesięcy od dnia przekazania Państwu przedmiotu umowy – w pozostałych przypadkach.

Ponadto, Państwa dane osobowe przetwarzane na cele:

a) przedstawiania ofert i prowadzenia działań marketingowych w związku z umową zawartą z WPW – przechowywane będą przez okres trwania umowy zawartej z WPW lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;

b) udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu z Państwem w tym zakresie – będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ewentualnego prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

c) działalności marketingowej, w tym wysyłki newsletter i alertów prawno-podatkowych oraz organizacją wydarzeń merytorycznych – będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na komunikację lub do czasu zakończenia wydarzenia, przez okres wymagany przepisami prawa lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy;

d) prowadzonych przez WPW rekrutacji – przechowywane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub w zależności od Państwa dobrowolnej zgody, przez okres przyszłych rekrutacji lub do czasu wycofania zgody, a następnie do chwili upływu okresu przedawniania ewentualnych roszczeń, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywały WPW do dłuższego przetwarzania danych osobowych;

e) rozliczalności z wykonania obowiązków ustawowych – co do zasady bezterminowo.

CZY PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH?

WPW informuje, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe miały być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a przekazywanie danych będzie odbywać się na warunkach wymaganych przez RODO.

CZY NA PODSTAWIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE?

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Państwa danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie, rozumiane jako zautomatyzowane przetwarzanie Państwa danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników Państwa dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Państwa pracy, Państwa sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

ODPOWIENIE ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW OBOWIĄZUJACEGO PRAWA

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

ZMIANA POLITYKI

Niniejsza Polityka może podlegać zmianom. Aktualna treść Polityki dostępna jest na stronie internetowej WPW.

Polityka Cookies nie wpływa na Państwa uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

(„Polityka Cookies”)

Strona internetowa www.wpw-doradztwo.pl („Strona”) wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania jej funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszej Strony bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Strony, proponujemy wyłączenie obsługi plików cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
Pliki cookies to dane, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane z serwera strony internetowej i przechowywane przez przeglądarkę internetową lub inne rozwiązania technologiczne na urządzeniu końcowym (np. komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym typu smartphone).
Pliki cookies mogą ułatwiać użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzystał z tego samego urządzenia i przeglądarki wcześniej, pliki cookies umożliwiają zapamiętanie jego preferencji.

Pliki cookies wykorzystywane na Stronie służą przede wszystkim gromadzeniu danych statystycznych o ruchu i liczbie użytkowników na Stronie oraz o sposobie korzystania przez użytkowników z jej zawartości.

Ponadto WPW wykorzystuje na stronie pliki cookies:

a) niezbędne / wydajnościowe (zbierające informacje o sposobie używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),

b) funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, m.in. język, wyrażone zgody itp.),

c) analityczne i marketingowe – służą do działań analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Pliki cookies zasadniczo nie zbierają informacji pozwalających na identyfikację użytkowników. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać przypisane konkretnej osobie, a tym samym zostać uznane za dane osobowe. W stosunku do tego typu informacji stosuje się odpowiednio postanowienia Polityki.

WPW na swojej Stronie wykorzystuje pliki cookies w celach:

a) konfiguracji Strony;

b) rozpoznania urządzenia użytkownika Strony oraz jego lokalizację i odpowiedniego wyświetlenia Strony, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

c) zapamiętania historii odwiedzin Strony w celu rekomendacji treści;

d) uwierzytelniania użytkownika i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika;

e) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Strony, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki – zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności;

f) optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług;

g) analiz i badań oglądalności.

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz realizacji jej podstawowych funkcji, jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody użytkownika. Użytkownik może z poziomu przeglądarki zmienić sposób korzystania z plików cookies (np. wyrazić lub cofnąć zgodę na stosowanie plików cookies), pochodzących ze Strony. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć, korzystając z funkcji Pomoc w danej przeglądarce.

Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w podręczniku użytkownika danego telefonu.

WPW informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na prawidłowość działania Strony.

ZMIANA POLITYKI COOKIES

Niniejsza Polityka Cookies może podlegać zmianom. Aktualna treść Polityki Cookies dostępna jest na stronie internetowej WPW.

Polityka Cookies nie wpływa na Państwa uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.